O principech duchovní praxe Agni Jógy

E.I.Rerichová

O účelech, metodách

a základních principech duchovní praxe Agni Jógy


… Moje Láska přebývá s Mými žáky a ti mohou vždy dostat okamžitou odpověď, pokud je srdeční úsilí dostatečně silné. Láska je potřebná a je nejvěrnějším průvodcem uprostřed všech obtíží a zkoušek.
Studujte Učení, zapisujte si vše, co se týká jednoho zvoleného Konceptu a pokuste se ho zapamatovat.
Práce na Učení je nutná; bez této práce nelze pokračovat. Projevte své maximální úsilí a co je nejdůležitější, pochopte a porozumějte naprostému významu vašeho SOUČASNÉHO ŽIVOTA.
Neměli jste důležitější život než nyní, protože jste zcela vědomě vstoupili na Cestu, připojili jste se k Naší práci a poznali jste to, co je mnohým skryto.
Velká je vaše zodpovědnost před samými sebou ale i před Bílým Bratrstvem. Vaši odvěcí Společníci se vám otevřeli a stojí vedle vás a sledují vaši vnitřní práci. Dopřejte jim RADOST aby uviděli, jak se vaše vnitřní bytí očišťuje a začíná odpovídat na jejich doteky.
Projevte trpělivost, protože dokonalosti dosáhneme pouze postupnou snahou a neustálým učením. Rychlé úspěchy nejsou vždy trvalé, často jsou spojeny s únavou a neochotou trpělivě čekat na ty nejdalečí úspěchy…

Ze Zápisů E.I.Rerichové


Následující text je vytvořen z úryvků z listů E.I.Rerichové přítelem. Úryvky jsou vybrány a uspořádány do tématických celků, s ohledem na základní principy Učení Živé Etiky a jejich uvedení do praxe reálného, každodenního života. Tyto principy představují praktickou osnovu Živé Etiky a slouží jako vodítko ke pochopení základních myšlenek Učení pro lidi, kteří se chtějí dozvědět více o Agni Józe nebo Živé Etice.

Potřeba morálně-etické očisty vědomí žáka

12. dubna 1935

Budu velmi ráda, když se u Vás upevní Učení a snaha o jeho správné chápání jako jednání hrdinství v životě. Totiž radím více přemýšlet o duchovním zdokonalování než o kosmogonii. Bez očištění srdce, bez rozšíření vědomí prostřednictvím Živé Etiky není možné získat skutečné poznání. Tedy odstranění jednoho zlozvyku Vám přinese více užitku než učení zpaměti všech stávajících systémů kosmogonie. Skutečné pochopení k nám přichází přes blízkost a sjednocení našeho vědomí s vědomím Hierarchy, ale toto sjednocení může být dosaženo jen tehdy, když je naše vnitřní podstata natolik očištěna, že bude schopna přijímat nebo odpovídat na vibrace zasílané Velkým Učitelem. Neustále budu opakovat o uplatňování pokynů Učení v každodenním životě a proto Vám opět radím, abyste začali pracovat na sobě. Právě tak, jak se říká v Agni Józe, vyberte tři ze svých nejhorších vlastností a pokuste se od nich osvobodit. V tom spočívá obrovské vítězství. Neuvádějte se do zabloudění. Každý žák se musí v první řadě osvobodit od všech druhů iluzí, zejména od těch, které se tvoří nezávisle a svévolně. Iluze je naše záhuba. Iluze nebo Mája se v hinduistické literatuře někdy používá jako ekvivalent Máry a Mára znamená Tmu. Zahánějte proto zejména ctižádostivé iluze.

20. dubna 1935

Chci říci, že Učení je dostupné každému, kdo má dostatečnou duchovnost a ty vlastnosti, které jsou potřebné pro ty, kteří se snaží přiblížit k Velkým Učitelům. Ale bez těchto základních vlastností, uvedených v Učení, nemůže být nikdo přijat do učednictví a to i přes jeho velké intelektuální schopnosti. Hlavně však, Učení je dostupné, protože vždy a v každé době byla Světu dána jen ta část Skutečnosti, kterou lidstvo mohlo nebo může přijmout. Je ale nemožné násilně někoho učit nebo zprostředkovat mu pravdu. Pravdu musí najít každý sám. Jediné, co můžeme udělat, je ukázat směřování.

Upřímění se k Učiteli a morální zdokonalování jako základy pro duchovní praxi Agni Jógy

30. srpna 1935

Píšete, že chcete poznání, poznání a poznání. Samozřejmě, pravděpodobně duchovní, že? Potom tedy, s ohnivým neúnavným úsilím k jedinému zvolenému Obrazu Hierarcha Světla, dosáhnete. A stupeň tohoto poznání bude zcela záviset na akumulaci ve Vaší „Číši“ v minulých životech a na síle a ohnivosti Vašich úsilí v přítomnosti.

Aby bylo možné uspět, je nezbytné mít neustále ohnivě nebo srdečně na paměti Jediný Vyvolený Obraz[1]. Také, pokud chcete na sebe uložit (zkoušku) disciplíny, vyberte jednu nebo dvě ze svých horších vlastností nebo návyků a pokuste se jich zbavit. Tato disciplína – zdánlivě nejjednodušší – je ve skutečnosti velmi složitá a těžká, ale je nejzákladnější.

Říkáte, že rady v Agni Józe jsou tak velmi rozptýlené, že je obtížné je shromáždit do systému. K tomu řeknu, že toto je Učení Života v celé jeho komplexnosti a rady jsou poskytovány žákům, zejména na životních příkladech podle toho, jak vznikají okolnosti, které je vyvolávají. Tím se lépe pamatují. Vždyť celá příroda nám ukazuje, jak dokonalý organismus rozvíjí své členy současně a ne jeden po druhém. Rovněž i Učení Života je vybudováno tak, aby na každém novém stupni vědomí zabíralo co největší periferii a tím vstupovalo hlavně do života a neodtrhávalo se od něj.

Postava Učitele

13. října 1929

Každý musí najít klíč k Učení ve svém srdci. Pochopení Učení Života může otevřít tvořivost ducha. Učitel může poskytnout ozářenou cestu do kosmického prostoru. Takto, přijímaje načrtnutý Obraz, nerozzáří se srdce láskou ke všemu, co existuje? Tvůrčí matérie Lucida odívá vysokého ducha, ale tato energie se rodí z lásky. Láska udržuje celý Vesmír. Láska je největší magnet. Láska k vám všem a horlivost za váš posun napovídá srdci, aby ukázalo na potřebu zlepšení…

Nyní jedna obecná rada. Při uplatňování těchto rad bychom měli pamatovat na závěť Učitele: „Přísnost vůči sobě a otevřené srdce k bratrovi. Pouze zrak, který je dobrý, tvoří.“ Učitel vždy poukazuje na uplatnění Učení především u sebe, jinak zůstaneme na stejné úrovni. „Je politováníhodné, když si duch sám určí obrat v životě a dostane se do stejného bodu. Je politováníhodné, když jsi duch určí stejnou mez a potomstvo tohoto, jako věrný společník, ho bude čekat u prahu.“

31. května 1934

„Živá Etika zahrnuje všechny koncepty, které jsou v základech života. Aby člověk mohl v životě aplikovat Živou Etiku, musí v sobě především najít kvalitu skutečné Služby Hierarchii. V první řadě od Živé Etiky odcházejí všichni farizeové (pokrytci). Žádné stání před Předmětem, který symbolizuje Nejvyšší z Obrazů nepomůže, není-li skutečné úcty. Známe pokrytce, kteří se umí modlit slovy, ale v srdci mlčí. Právě tito pokrytečtí lidé rádi mluví o svatém Obrazu, který jim visí v rohu místnosti nebo stojí na stole. Živá Etika se musí především vyjadřovat v etice projevovaných činů každého dne. Živá Etika pomůže uchovat obličej člověka. Její Ohnivé zákony poskytnou duchu pochopení Hierarchie. Sloužení může být zázračným mostem mezi světy, protože Jemnohmotný Svět nepomůže duchu obklopit se jemnými energiemi, nejsou-li odžity nákazy ducha zde na Zemi. Tam, kde není pochopení Živé Etiky, nejsou nutná ujištění o oddanosti, není třeba pamatování na Učitele, nejsou nutná upomínání na Vladyku. V Jemnohmotném Světě člověk nemůže uniknout svým prožíváním. Tak, jak vlastní světlo osvětluje okolí, tak i vlastní tma zatemňuje celé prostranství. Na cestě do Ohnivého Světa je třeba myslet na vážné důsledky, pokud se v životě neuplatní Živá Etika„…

Potřeba praktické aplikace principů Učení v životě

28. srpna 1931

Máte pravdu, že: „Ne každý dokáže plně pochopit Agni Jógu a aplikovat ji v životě.“ Žádné znalosti nemají hodnotu a nepřinesou očekávané výsledky, aniž by byly aplikovány v životě. První formule, které si žák musí osvojit, jsou následující: „Vše je pro život, nic není abstraktní“; „Vše musí být završeno lidskýma rukama a lidskýma nohama“; „Bez vynaložení všech sil není možná žádná transmutace (nebo zdokonalení).“ Zda nevíme, že i během chemického experimentu se rodí nové vzorce až na hranici největšího vypětí. Proto, na základě platnosti velké analogie, která existuje v celém Kosmu, nám toto ukazuje cestu neustálého úsilí a vypětí všech našich schopností. Učení vyžaduje v první řadě iniciativu žáka. Učení udává směr, rozestavuje milníky a velkoryse rozesílá vzácné rady, ale žák si musí sám vybudovat svou vlastní cestu vlastníma rukama a nohama. Proto nečekejte na hotové, patentované formule. Postavte velkou stavbu z malých rad.

21. ledna 1931

Může žák tvořit a být úspěšný, pokud nesouzní se závětí Učení? Ne, tisíckrát ne! Ať se každý zamyslí a vzpomene si, kolik pokynů nebylo vědomím přijato, kolik bylo na polovinu vyplněno a kolik diamantů rad a pokynů stále leží bez použití? Prokažme čestnost, neboť bez čestnosti není cesty.

24. června 1935

Když důkladně popřemýšlíte o daném Učení, pochopíte nedostatečnost mých odpovědí na vaše otázky. Vždyť Učení se především zabývá rozvojem vysoké psychické energie v člověku, bez které zůstane ten nejpřesnější a nejjemnější aparát bez využití. Dnešní mechanika musí vstoupit do nové fáze, kdy všechny Když důkladně popřemýšlíte o daném Učení, pochopíte nedostatečnost mých odpovědí na vaše otázky. VKdyž důkladně popřemýšlíte o daném Učení, pochopíte nedostatečnost mých odpovědí na vaše otázky. Vždyť Učení se především zabývá rozvojem vysoké psychické energie v člověku, bez které zůstane ten nejpřesnější a nejjemnější aparát bez využití. Dnešní mechanika musí vstoupit do nové fáze, kdy všechny její přístroje budou potřebovat zprostředkovatele psychické energie, jejímž průvodcem je člověk. Proto je třeba projevit náležitou úctu k takovým nosičům Posvátného Ohně. Budou považováni za skutečný poklad státu. Takže jen ten, ve kterém je zásoba této energie a kdo se nachází ve spojení s Ochránci rezervoáru této moci, se může přiblížit k vynalezení pomocných průvodců-přístrojů. Proto Učení tolik utvrzuje a trvá na očistě a rozšíření vědomí, na zušlechťování (zjemnění) našich citů, bez kterých nemůže dojít k akumulaci vysoké psychické energie a ani ke správnému spojení.

11. dubna 1934

Ptáte se na radu, jak být úspěšný v práci a ve svém rozvoji? Vedle toho máte knihy Živé Etiky, ve kterých jsou uvedeny vyčerpávající návody a rady a při splnění alespoň desetiny tohoto všeho daného – dobré výsledky nenechají na sebe dlouho čekat. Mohu také dodat, že nejdůležitější podmínkou pro rychlé sebezdokonalování a rozvoj duchovnosti je neustálé pamatování na Nejvyššího Hierarchy, to je ta nejniternější koncentrace, o které se tolik píše a která se tak často dezinterpretuje. Pamatujíc na Světlou Tvář ve všech minutách dne a noci, dělajíce všechny své skutky ve Velkém Měně, postupně navazujeme posvátné spojení, které nám nakonec dá velkou sílu Oduševnění.

Poznaje Váš literární talent, radila bych vám, abyste jej použili hlavně na ohnivé výzvy k probuzení a vzkříšení ducha. Vskutku, cesta budoucnosti spočívá ve vzkříšení ducha. Po přečtení knih Učení jste již sami pochopili, v jak hrozné době žijeme a jelikož víte, jak pomalu se vědomí rozšiřuje, chápete, že nelze odložit ani minutu. Samotná existence naší planety je vážena na Kosmických Vahách a rozhodující závaží na tu či onu misku může přiložit jedině lidstvo samo. Probíhá reorganizace světa a my si musíme pevně říci – zda se rozhodneme jít s Kosmickým Magnetem, nebo odsoudíme sami sebe k přepracování se vším ostatním kosmickým odpadem.

Bída většiny těch, kdo se přibližují k Učení je v tom, že obdivujíc jeho všeobjímající moudrost a krásu, stále mu nevěnují více pozornosti než krásnému básnickému dílu. Nerozumí celé jeho naléhavosti a dokonce ani neudělají pokus uplatnit ho v životě. Nezabývají se jediným zlozvykem a ani jedinou svou pohodlností – a mezitím se už začínají objevovat strašní poslové ohnivé bouře, o které se mnoho mluví v Učení a ti, kteří nejsou probuzení a neupevněni v duchu, budou hynout v tisících na nové, dosud nepoznané epidemie.

My sami si musíme pevně uvědomit, nakolik jsou – hesla současnosti, myšlenky o Světě a Kulturní uvědomělosti a svazcích, výměně a spolupráci mezi národy – dány a utvrzeny z našich Institucí. Pamatujte, moji rodní a uvědomte si ve svém srdci význam toho, co je vám dáno. Nemluvím o Učení Nového Věku, protože málo je těch, kteří rostli v poznání, že Učení Živé Etiky je Nové Zvěstování. Ale i to přijde. Přijde čas, kdy se toto Učení stane světovým a bude tvořit základ vzdělávání a projevů nového lidstva, jehož zrození urychlí sen člověka o odstranění smrtelných chorob, dosažení pozemské dlouhověkosti a projevení se člověka v novém, jemnějším těle. A tam bude možné snít o nesmrtelnosti, ale samozřejmě až za mnoho tisíciletí.

Život je plný tajemství a nádherných příležitostí, ale je třeba shromáždit poznání a ono není dáno těm, kteří nevědí, jak použít poznání pro Společné Dobro. Kéž by si ihned na začátku osvojili, že bez utvrzení Společného Dobra nemůže být osobní blaho a začali by sloužit a budovat jménem Společného Dobra. Takže my sami si uvědomujme Velikost a štěstí, které nám bylo dáno a pomozme lidem přiblížit se k prvním krokům Velkého Zvěstování Hierarchie Světla.

Rozšíření vědomí

  1. března 1938

Když vědomí přijme základy Učení Života, pak vše, co se děje s námi a kolem nás, nevyhnutelně nabývá jiného významu. Rozšířené vědomí přenáší výchozí bod myšlení do nadpozemské roviny a spojuje se s vědomím Starších Bratrů lidstva. Takové vědomí se učí žít ve svém pravém domově a svým duchem a srdcem zná své Přátele a Pomocníky. Jejich Pomoc přichází tehdy, když je to potřebné a užitečné, proto budeme v trpělivosti tvořit své životní hrdinství, dávajíc lidem kolem sebe příklad odvahy a oddanosti.

Zjemnění vědomí

8. května 1935

Uvedu vám několik odstavců z druhé části knihy „Ohnivý Svět“:

„Lidé obvykle vůbec nevědí, jak používat Učení, které jim bylo dáno. Když slyší o znalostech, které jim jako kdyby bylo známo, povýšeně zvolají: „Opět totéž, co je známo každému!“ Nepokoušejí se ověřit, do jaké míry jimi bylo toto známo uvědoměno a uplatněno. Nechtějí ani pomyslet, že prospěšné Učení se nedává pro novost, ale pro vytvoření důstojného života.

„Učení Života není sbírkou neslýchaných utopií! Existence lidstva je velmi stará a v průběhu věků se na Zemi vylévaly všechny druhy jisker Moudrosti, ale každý kruh má svůj vlastní klíč.“

„Pokud někdo dokáže poznat aktuální klíč jako známý, ať se zařaduje a poděkuje za náznak, jemu blízký. Vypadá to jednoduše, ale ve skutečnosti je to velmi obtížné. Lidé rádi poslouchají novinky a dostávají hračky, ale jen málo lidí souhlasí s tím, aby zušlechtili své vědomí.

„Vědomí směřující k Nám se neustále zušlechťuje. Proces zjemnění probíhá s každým dnem. Dovedete si představit, že by se ta nejjemnější energie změnila na chaos? Vždyť bylo řečeno: „Kdo přichází ke Mně, ten ve Mně i přijde.“ Toto je třeba brát doslovně. Nejjemnější energie se nemůže změnit v beztvarou amorfnost, proto tak velmi dbám o zušlechtění vědomí. Komplikace hrubostí jen ukazuje, že srdeční energie nedosáhla úrovně, kdy jí už nehrozí ponoření do vln chaosu. Se zdokonalováním je třeba spěchat. Každá rána začíná malým rozložením tkáně. Kapka pryskyřice dokáže uzdravit nemocnou tkáň, ale na zanedbanou ránu nepomůže ani kotlík pryskyřice. Projev zdokonalování tvoříte uprostřed všeho života.“

„Proč jen slovy, proč jen názory, – právě v myšlenkách se rozmnožuje energie srdce. Právě tato představuje nejcennější sbírku – jako nejvhodnější k rozdávání. Kdo by nechtěl předat jen to nejlepší? Jen podvodník se pokusí nabídnout něco nehodného. Je třeba sledovat myšlenky, abyste je posílali v nejlepší kvalitě. Neříkám abstraktně.“

Potřeba utvrzení nového světonázoru ve vědomí

9. května 1950

Je třeba najít v sobě mnoho odvahy a síly ducha, odmítnout všechny předpojatosti a předsudky a přikázat si pochopení, že do života vstupuje Nový Svět. Naše vědomí musí konečně přijmout základy svobodného ale i Morálního myšlení a přizpůsobit se novým obzorům, které se před námi otevírají v celé šíři a bezmeznosti života ve Třech Světech (pozn.: fyzický, Jemnohmotný nebo astrální a Ohnivý Svět). Právě zde, na Zemi, musíme pochopit a procítit náš život ve Třech Světech. Bez uvědomění si naší účasti na nekonečném životě se nikdy nedostaneme ze starých kolejí ohraničeného myšlení. A pro obnovu vědomí bude jednou z prvních podmínek zanechání pochybností. Zažeňme nejmenší náznak pochybností a podezřívavosti – to jsou nejjedovatější produkty chatrného myšlení. Poznání ducha se nemůže projevit, je-li úsudek zatemněn a přikován pochybnostmi. Vždyť kam se obrátíme, kam přijedeme, když hlas ducha – našeho jediného soudce a kormidelníka – bude zticha?! Odsuďte strach a pochybnosti.

Uplatnění principů Učení v konkrétních činech

17. srpna 1930

Přidávám svou srdeční prosbu k příkazu Učitele o naléhavosti zahájení nového stupně. V čem bude spočívat tento nový stupeň? Ne ve svoláních obdivu k moudrosti a kráse Učení, ne v ujištěních o oddanosti a novém chápání, ale ve skutcích, které odpovídají Učení a jeho novému chápání.

11. srpna 1931

Ze všeho, co o Vás vím z dopisů blízkých spolupracovníků, si myslím, že se nezastavíte při prvních krocích Výzvy a najdete odvahu na nejednou těžké, velmi těžké výstupy. A proto vás prosím, abyste při čtení knih Učení vždy vše, co je v nich řečeno, vztahovalo především k sobě. Spousta lidí čte Učení, ale myslí si, že mnoho z toho, co se v nich říká, je pro někoho jiného, ​​jen ne pro ně. A často si nevšimnou, že odhodí přesně to důležité, co se jich týká a tím donekonečna prodlužují svůj postup. Ale skutečný žák použije všechno na sebe. A vskutku, kdo může říci, že v něm není těch nebo jiných dobrých nebo špatných kvalit či vlastností, byť jen v samém zárodku? Vztáhneme-li na sebe vše, co je řečeno v Učení, ponoříme se tím do svého bytí a najdeme v sobě mnoho toho, co bude pro nás neočekávané. Tyto nečekané objevy, při pevném rozhodnutí ducha pokračovat k sebezdokonalování prostřednictvím Učení, nám velmi pomohou ke všemu, co bude následovat dál.

Závazek následovníka Učení

10. října 1934

Také je pravdou, že znalost knih Učení zavazuje člověka k uplatňování ukázaného v nich v každodenním životě. V opačném případě by bylo karmicky lepší se jich nedotýkat.

Praktické rady o duchovní práci na poznání. Zbavení se nedostatků. Vedení deníku.

29. srpna 1934

Moje první rada pro vás bude vypsat si z knih učení vlastnosti, které je třeba získat, abyste se stali přijatým žákem. Potom, zahloubíce se do své vlastní podstaty, odhalte v sobě své nejhorší vlastnosti a když si jednu z nich vyberete, snažte se ji všemi silami svého ducha nahradit opakem. Překonejte jednu, přijměte druhou, atd. Toto je velmi obtížné, ale na královské cestě vedoucí do Ohnivého Světa není nic snadného.

7. července 1938

V mém dopise jsem navrhovala vést psaní deníků ve skupinách tak, aby se do nich zaznačilo vše dobré, co bylo uděláno během dne a všechny chyby, které se dopustily. Při měsíční kontrole zápisů bude možné vidět, v čem jste byli uspěšní a kde jste neuspěli. Zároveň, počínaje novým dnem, ať každý přijmeme rozhodnutí, že během celého dne nedovolí jakýkoli konkrétní přestupek, například podráždění, hrubost, lži atp. a přitom uplatní zvláštní zdrženlivost, pozornost, slušnost a péči k okolí a podobně. Zdá se mi, že vedení takového deníku ve všech skupinách za účelem sebe-analýzy a zdokonalování výrazně pomůže při odstraňování nežádoucích návyků a jejich nahrazení novými a užitečnými vlastnostmi. Co si myslíte?

Očištění vědomí. Duševní práce na sobě.

12. června 1935

Raduji se Vaší práci na sobě. Chtěla bych Vám poradit, abyste si vedli každodenní záznamy o tom, jak se vám podařilo uplatnit alespoň jednu z Vámi vybraných rad Učení nebo zbavit se zlozvyku, který překáží postupu. Takové denní poznámky jsou velmi prospěšné pro ověřování nebo zkoušku po uplynutí určité doby.

Všechny vaše duchovní zásilky jsou krásné a samozřejmě, měli byste v nich pokračovat. Je to čistě východní obyčej. Co se týče pozic rukou a prstů provázejících tyto zásilky, mohu jen říci, že pokud cítíte, že vám to pomáhá, pokračujte. Vždyť nejdůležitější věc u všech zásilek je pocit tepla v srdci. Žádné pohyby, žádné rytmy a nápěvy nepomohou, pokud srdce zatuhlo v chladu. Klíč ke všem úspěchům leží v srdci, v jeho ohnivých energiích.

Cíl duchovní praxe Živé Etiky

8. března 1935

„Nový Svět má přece nové podmínky a vyžaduje nové činy. Není možné vstoupit do Nového Světa pomocí starých metod – proto volám po znovuzrození vědomí. Jen projevení nového vědomí může zachránit svět.“ Toto znovuzrození vědomí je hlavním cílem Učení Živé Etiky a ne přeciťovat vůni fialek při soustředění se na špičku nosu.

Význam duchovního sebezdokonalování. Hlavní úspěch Jógy.

12. dubna 1934

Hlavní zkušební kámen pro všechny duchovní Učitele nespočívá v zázracích, ale v Magnetu jejich Srdce, v jejich okultní schopnosti duchovně přeměňovat své prostředí a přerozzovat vědomí, samotnou podstatu žáků.

Na to však nejsou nutné siddhi [2] Hatha jógy, ale ohnivý syntetický paprsek, který je vlastní otevřeným centrům. Žádná pránajáma Vám neposkytne potřebné očištění a vysoké výsledky, pokud vědomí neodpovídá vysokému ideálu. Vyšší formy jógy nevyžadují pránajámu. Každý kuli (sluha, dělník) v Indii ví o pránajáme, každý průměrný hinduista ji prochází každý den, ale jak daleko jsou od duchovních úspěchů! Proto se nespoléhejte jen na pránajámu.

Vyšším úspěchem jogína je otevření Oka Dang-ma [3] a to není to, co nazýváme jasnozřivostí, nýbrž probuzení přímého poznání, kterého se nedosahuje žádnou pránajámou, nýbrž je důsledkem tisíců let akumulací, neustálých duchovních snah a nezištných životů; důsledek, uložený ve formě nejjemnějších energií v Čaši. Právě o probouzení již akumulovaných energií a o ukládání nových by měl usilovat každý neknižní okultista.

Siddhi a skrytá nebezpečí jejich dosažení

9. listopadu 1937

Velmi jsem se potěšila vašimi doznáními, že vás takzvané siddhi vůbec nezajímají. Toto je nejsprávnější přístup k jejich probuzení. Samozřejmě, zní to jako paradox, ale právě sloučení protikladů je zkušebním kamenem či důkazem přítomnosti duchovna v nás. Všechny nauky starověku, jakož i Kristovo Učení, poukazují na potřebu spojování antitéz (protikladů), protože z takových zdánlivých protiřečení je utkaný sám život. Avšak dnes je tento základní výchozí bod zapomenut tak, jak je z každodenního života zapomenuto a vymazáno mravní zdokonalování a zušlechťování všech našich smyslů, které jsou velmi potřebné pro vnímání Milosti posílané Shora. Jen s očistou vnitřního člověka může naše psychická energie vstoupit do neustálé spolupráce s vyšší energií.

Ano, člověk, který žije srdcem a vytrvale nosí v sobě myšlenku sloužit dobru lidstva, už žije v naprosté harmonii se svým vyšším „Já“. A máte hlubokou pravdu, když říkáte: „Myšlenka, že fyzickým cvičením můžeme dosáhnout vyššího kontaktu, se mi zdá nejen hrubá, ale zcela nedůstojná Myslitele Ducha.“ Je neštěstím moderních pseudookultistů, že ignorují všechny vyšší vlastnosti lidské duše, její morální čistotu – hlavní a nenahraditelnou podmínku všech skutečných duchovních úspěchů. Vrhají se do snadno dostupných tělesných cvičení, která jim buď úplně poškodí zdraví, nebo po neúspěchu, udělají z nich rozčarované a zatrpklé nevěřící. Ale co je ještě horší, když se začnou věnovat fyzickým cvičením přirozená média, protože relativně brzy dosáhnou schopnosti komunikovat s druhým světem a jelikož jsou často daleko od bezúhonné morálky a také často nevědomí a nezkušení v rozpoznání takové komunikace, spadají pod moc obyvatel sfér blízkých Zemi, což často končí posedlostí. Bohužel současní lékaři nevěří v tuto pohromu naší drsné a bezuzdné doby a proto tolik nešťastných obětí nemůže být vyléčeno. Vždyť jen sugesce a příkaz, vycházející z čistého srdce, by mohly vyhnat zakořeněnou zločineckou entitu.

V procesu očištění srdce se v nás odhalují nejvyšší siddhi a to schopnosti pomáhat bližním v duchu, léčit duchovní a fyzické neduhy. Člověk s čistým srdcem je často léčitelem a ochráncem celého okolí před nejrůznějšími epidemiemi a dokonce i katastrofami. Legenda o tom, že celé město bylo omilostněno kvůli přítomnosti jednoho spravedlivého v něm, má hluboký základ. Tato legenda k nám přišla také z Východu. V našich krajích převládá velmi silná víra o blahodárném vlivu vyzařování čistého člověka na celou oblast. Čisté srdce je všelékem (panaceou) na všechno a pro každého.

Také chápu, že postupujete podle metody, kterou jste si zvolili, abyste se připravili na meditaci. Všechno duchovní je natolik individuální, že každý by měl ve svém srdci procítit, co je mu nejblíže a jít touto cestou. Mám velmi ráda výrok z Bhagavadgíty, této nejkrásnější perly orientálních spisů a nikdy mě neunaví jej opakovat. Také vám ho zde cituji: „Lidstvo přichází ke Mně různými cestami, ale bez ohledu na to, jak se ke Mně člověk přiblíží, na této cestě ho Přivítám, protože všechny cesty patří Mně.“ Nelze lépe a určitěji naznačit, že nezáleží na formě, ale podstatná je jen samotná idea. Ale lidé se ze všeho nejvíce poutají k formám a tak ztrácejí pochopení myšlenky, která se za nimi skrývá.

Důvěra v Učitelů a Učení

11. srpna 1931

Musíte také vědět, že od žáka je nutná úplná důvěra, dokonce i tam, kde mu je prozatím něco nejasného. S dalším rozšiřováním vědomí zapadne na své místo mnohé, což se dokonce zdálo někdy protiřečivé. Moje oblíbená formule je: „Důvěra až do konce“. Přijměte ji – je nejkratší cestou! Neměníce ji, získáte spoustu radosti! Chci vám také říci, že ten, kdo vstoupil na cestu světlého Sloužení, není nikdy duchovně sám. Naučte se ve všech minutách svého života pamatovat na to, že Orlí Zrak a Ohnivé Srdce Toho, který vás Zavolal, o vás vytrvale dbají! Vždyť jen naše hmotná schránka a stále nedostatečně zostřené smysly nám nedovolují tuto Přítomnost hmatatelně procítit. Ale pokud už máte zkušenost krásného zážitku, o kterém píšete, tak je to znak toho, že se takové jevy mohou množit. Buďte však trpěliví, neboť nevíte dne ani hodiny – v těchto slovech je hluboká pravda. Cílem Toho, který Vede přece není oslabovat náš organismus, ale upevnit ho pro přijetí nejvyšších vjemů, vyžadujících největší obezřetnost. Radost, vděčnost a důvěra jsou nejlepšími pomocníky. Milujte a pomáhejte druhým milovat! Neste radost ducha těm, kdo vás obklopují!

19. srpna 1938

Pravděpodobně jste si všimli, kolik zdraví, jak snadno se dýchá, kolik radostné tvořivosti, navzdory mnoha každodenním obtížím, je kolem lidí, kteří jsou naplněni velkou vírou nebo přesněji – vědomostmi o existenci Pevnosti Poznání a Lásky a neustálé péči, kterou vylévají Velcí Učitelé na všechny spolupracovníky dobra. Ale tato pomoc a péče je plná moudrosti a účelnosti a proto se ne vždy shoduje s našimi, často velmi krátkozrakými očekáváními a předpoklady. Ale srdce, které se dotklo této Pevnosti, přenese přes všechna nebezpečí nepopsatelnou radost z tohoto přímého poznání. Toto poznání je nezapomenutelné po staletí a tisíciletí.

Duchovní vlastnosti potřebné pro usilující se o Pravdu

7. června 1935

Připomeňte všem, kteří jsou bázliví, odstavec v první knize „Listy ze zahrady M.“ na straně 79 (pozn. ruská verze):

Dokažte nést Světlo! Dokažte odhalit rozlehlost Krásy! S praotci se nedá jít, s haraburdím nelze stavět, ve hvizdu se nelze srovnávat s čížkem, nelze ochutnávat shnilý chléb, topícím kouřem se nelze nadechnout, budoucí podivná zvěst pro vlast.“

V každém ohledu v knihách Učení lze slyšet ohnivé volání po novém vědomí, po nové výstavbě, protože do Nového Světa lze vstoupit jen se znovuzrozeným duchem, novým porozuměním a novými způsoby. V současnosti probíhá velký výběr. „Vytvářím nové Nebe a Novou Zemi a předchozí se už nebude vzpomínat a nepřijde k srdci.“ Každý stavitel by měl znát materiál, kterým může disponovat. Všechno, co je shnilé, všechno, co je nepevné, musí odpadnout. Nejsou potřeba davy, ale několik vybraných. Davy nikdy nic nevytvořily. Úděl davu je – ničit.

Jak řekl velký myslitel Nietzsche ústy Zarathustry:

„Tak se mi otevřely oči; Potřebuji následovníky a navíc živé, ne mrtvé, těla kterých nosím s sebou, kam se mi zachce… Mé oči se otevřely; Zarathustra by neměl mluvit k národu, ale k následovníkům. Zarathustra by neměl být pastýřem a psem stáda! .. Budovatel hledá následovníky, ne mrtvoly a ne stáda a ne pravověrných… Ty, kteří tvoří, stejné jako on, hledá tvůrce, právě ty, kteří píší nové cennosti na nových tabulkách… chci se přidat k těm, kteří budují , sklízejí úrodu a slaví; Chci jim ukázat duhu a všechny stupně vedoucí k nadčlověku! ..“

Tuto knihu mám tak moc ráda! Samozřejmě, mnozí, kteří si ji přečetli, byli rozhořčeni, ale pro taková vědomí bude skutečně nesnadné vstoupit do Nového Světa. Dnes je čas příliš impozantní na to, abychom byli sentimentální, musíme sesbírat vše, co se snaží, všechno, co je pevné ve své stálosti a odvaze. Potřebujeme skutečné bojovníky ducha, kteří se nebojí pozvednout svůj meč pro Světlo a společné dobro. Všichni Svatí nebo Bódhisatvové Tibetu jsou vždy vyobrazováni s mečem, symbolem nebojácnosti a odvahy ducha. Takže, pokud se někdo bojí, bude pro něho lepší, aby odešel, protože vskutku nebude schopen vydržet oheň Nového Světa. Učení není pro slabé a ustrašené. Přichází znovuzrození ducha a nové chápání Bytí, které září celou duhou Nekonečné Krásy. Ano, jsou zapotřebí výbuchy a změny vědomí, jinak dojde ke smrti a rozkladu – takový je vesmírný zákon…

Sloučení protikladů

29. dubna 1938

Velmi Vás poprosím, abyste prověřili a vyzkoušeli vědomí těch, kteří popošli k Učení Živé Etiky – jmenovitě ke spojení protikladů. Obvykle se taková syntéza osvojuje velmi obtížně. Na cestě mnoha je nepřekonatelným kamenem úrazu. Vladyka Buddha v první řadě trval na této syntéze a pokud si všiml, že žák nedokáže zvládnout tento základ, na kterém je podepřena celá struktura, jak kosmická, tak životní, každodenní – nepouštěl takového žáka k dalšímu poznání. Lidé s nízkým poznáním nedokážou v žádném případě pochopit, že celý život dělají jen to, co je více či méně prospěšné pro ně samé – nebo – a co už je prospěšné všeobecnému dobru – přizpůsobují se ke sloučení protikladů a pokud je na to upozorníte, budou to horlivě popírat a rozhořčovat se. Syntéza párů protikladů v jejich vědomí na sebe bere masku pokrytectví a dokonce i v samotném Učení nacházejí protiřečení a v lepším případě nesrovnalosti. Čtou Učení s mrtvým duchem a přijímají každé tvrzení v jeho jediném výhradním (jednostranném) použití.

Málokdo porozuměl, že účelnost, která vyplývá jako následek z protikladů, vládne celému Vesmíru. Jsou i tací, kteří v honbě za účelností vidí i obdobu židovské formulace: „Účel svatí prostředky“. Taková vědomí jsou nejnebezpečnější a často jsou téměř beznadějná. Nedokáží pochopit, že ve všem a vždy existuje jediné měřítko – společné dobro nebo čistota pohnutek, jen čisté srdce může napovědět správné pochopení používání vesmírných zákonů a výroků Učení.

Je nemálo i takových, kteří po vyslechnutí závěti o nenásilí, v umrtveném a jednostranném chápání, dopustí vpád chaosu a stanou se tak ničiteli mnoha životů. Je zajímavé prověřit, jak je chápáno tvrzení: „Džinové stavějí chrámy…“. A jak se bude chápat starodávný výrok: „Když je vůz nasměrován k dobru, vozataj není zodpovědný za rozdrcené červy…“. Vskutku, čistý duch vše pochopí, ale zamlžený všechno překroutí. Výrok o voze si samozřejmě nechte pro sebe, jinak může dojít k velkému pokušení. Rovněž nikdo nepomýšlí, že důvodem největšího prolévání krve byla Nejvyšší Učení, která dodnes udržují rovnováhu světa. Kolik krve je na Kristu! To Nejlepší, v nevědomých a špatných rukou, se stává nástrojem krutého pronásledování a násilí.

28. června 1932

Veškerá rozpačitost a obvinění z protiřečení můžeme vysvětlit stejnou obtíží přizpůsobit se protikladům u nepřipraveného vědomí. Dokud je toto nezvládnuto, neexistuje způsob, jak postupovat na duchovní cestě. Sloučení dvojic protikladů je pro většinu největším kamenem úrazu a každé učení vyzdvihuje právě toto spojení jako základní úhelný kámen celé konstrukce. Například naprostá lhostejnost k opěvování svých jmen a zároveň utvrzení své identity. Zřeknutí se majetku a zároveň být jím obklopen. Odloučení od Země a všeho světského a zároveň ponoření se do ní a pozemské práce se vším úsilím. Všechny tyto protiklady se musí v mysli žáka vyvážit. Koneckonců, všechna odmítnutí a zřeknutí musí být realizovány právě v duchu. Připomeňme si, jak Buddha vyčítal jednomu učedníkovi, který se zbavil všech věcí, pocit vlastnictví, zatímco druhému dovolil mít kolem sebe všechny věci. Proč? Právě proto, že první, i když věci neměl, o nich neustále přemýšlel, zatímco druhý jim uděloval ve svém vědomí správné místo. Kolik je lidí, kteří se naoko vzdali majetku, ale neustále čekají na to či ono vlastnictví. Kolik je naoko skromných, kteří se bojí prozradit své jméno a tajně pěstují v duši naději, že si na ně někdo vzpomene. Kolik postících se lidí vzdychá při pohledu na zakázané jídlo. Kolik neustále přemýšlí o obětech a práci, které přinesli a kteří doufají ve zvláštní odměnu! Bídní vězni, kteří lžou sami sebe! Kdo jim řekne, že veškeré jejich úsilí je k ničemu a spíše povede k zatvrdnutí srdce než k radostnému osvobození.

Osvobození se nedosahuje donucením, ale uvědoměním si v srdci nebo duchu. Člověk, který se v duchu osvobodil od všech připoutaností k pozemským požitkům, nebude na nich zdržovat svou pozornost, neboť všechna takzvaná zřeknutí a odmítání se v něm stanou přirozenými, tedy pro něho snadnými a jednoduchými. Je třeba dosáhnout této radostné přirozenosti, protože i tam, kde je byť jen malá lítost nebo stín odsouzení v tomto druhých, veškeré úsilí zůstane bezvýsledné. Žáci by neměli bojovat proti těmto připoutanostem zákazy, ale rozvojem srdce a široké moudrosti, vyučovanými Učením Živé Etiky.

Samozřejmě, nejrůznější obvinění vznikají především v myslích lidí, kteří jsou nejvíce náchylní k těmto připoutáním. To vše jsou farizeové, kteří za kouřící svíčku očekávají velkou mzdu. Přičemž, kdyby jim tato mzda byla vyplacena, neuměli by si jí vážit, naložili by s ní tak jako kohout se zrnkem perly.

Poznámky

1. V naší době tento pojem znamená Velkých Učitelů Východu a jejich nejbližších žáků, kterými byli E.I. a N.K. Rerichovi, avšak ne současných četných pozemských guruů.

2. Siddhi – nadpřirozené schopnosti vyvinuté cvičením jógy.

3. „Dang-ma“ v tibetštině znamená „čistá duše“ nebo „očištěná duše“, jak objasňuje E.I. Rerichová ve svých dopisech.

Zdroj: E.I. Rerichová „Skryté poznanie. Teória a prax Agni Jógy“

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *