O stránce

Agni jóga (Živá Etika)

je filozofické a morálně-etické Učení dané lidstvu pro orientaci v současné složité době, která se někdy nazývá i dobou oddělení „Světla a Tmy“. V současnosti se lidstvo a planeta Země nacházejí v grandiózním a velmi obtížném období ukončení evolučního cyklu a jeho přechodu na další stupeň kosmické evoluce. Toto období se označuje na východě Asie jako konec doby Kali Jugy (Černý nebo železný věk) a začátek Satja Jugy (Zlatý věk pravdy a čistoty). Pro lidi, kteří jsou na Zemi, je toto období klíčovým časem „zúčtování nebo sklizně“, které je charakteristické tím, že každý člověk je každodenními zkouškami postaven před výběr a rozhodnutí, na kterou stranu se přidá – na stranu Světla nebo Tmy. Každý člověk na Zemi musí projít tímto rozhodnutím.

Žijeme v naprosto významném období. Je charakteristické svou cykličností v dlouhém kosmickém měřítku a je doprovázeno postupným narůstáním a kulminací mohutných a silných tvůrčích kosmických energií, jejichž společným jmenovatelem jsou vysoké duchovní energie Ohně, Agni (sanskrt).

Agni Jóga neboli Živá Etika se zabývá především morální a etickou proměnou člověka, zjemňováním a zdokonalováním v souladu s vesmírnými zákony, v každodenním životě a bez odchodu ze života.

Na úrovni energetického systému člověka se Živá Etika zabývá jeho postupným splynutím s energiemi Agni a jejich asimilací člověkem, tj. zabývá se postupnou (duchovní) transformací všech energetických center a těl člověka přímo v každodenním životě. Tento pomalý a důkladný proces probíhá v každodenním životě a je vyvolán reakcemi člověka na životní situace, tj. mírou porozumění a poznání každodenní reality. Této transformace nelze dosáhnout násilnými a mechanickými metodami, ale vyžaduje přímý vliv, vedení a ochranu Velkého učitele, Velké Duše, Mahátmy, tj. Individuality na vyšším stupni duchovního vývoje. Učitel v každodenním životě vede člověka cestou morálně-etického zušlechťování, rozšiřování vědomí a poznání, a to doslova Ohnivou proměnou. Agni jóga poskytuje návod, jak se přiblížit k Učiteli z Vyššího Světa, „jak přijmout Jeho pomocnou ruku“, jak dosáhnout svým vědomím a srdcem vyšších sfér Země, odkud od věků přicházejí na hmotnou úroveň velké Světlé procesy ochrany a pomoci lidstvu.

Ideálním i praktickým cílem Živé Etika je neustálé zdokonalování člověka v tvůrčí práci pro Společné dobro, splácení „karmického dluhu“ vůči lidem a Zemi, vědomá a přímá tvůrčí spolupráce člověka s Učitelem (Učiteli), kdy Vyšší spolupracuje s nižším a naopak, čímž se uplatňuje velký kosmický zákon: „Vyšší vede nižší.“

Živá Etika předpovídá a objasňuje nástup Epochy Matky Světa, rovnováhy mužského a ženského počátku, vedoucí úlohu ženy v následující epoše, kdy žena vedle muže jako první vstoupí do vědomé spolupráce s Učiteli a realizuje na Zemi vyšší tvořivé kosmické (ohnivé) energie.

Duchovní ohnivá proměna a spolupráce s Vyšším Rozumem vede pozemského člověka na další evoluční stupeň jako člověka nového typu – kosmického člověka nebo Bohočlověka.

Živá Etika představuje syntézu nejlepších duchovních zkušeností starověkého Východu a vědeckého poznání Západu. Živou Etiku, jako filozofii kosmické reálnosti, která osvětluje a ovlivňuje všechny aspekty života – od kosmologických otázek až po každodenní život běžného člověka právě v souvislosti se změnami, kterými prochází náš svět – přinesli v první polovině 20. století manželé Rerichovi ve spolupráci s himálajskými Mahátmy (Učiteli): Elena Ivanovna Rerichová a Nikolaj Konstantinovič Rerich. První zápis učení Živé Etiky byl pořízen v Londýně 24. března 1920.

Žijeme ve výjimečné době. Jako úvod do stránky o Živé Etice stojí za přečtení následující úryvek:


Je zde jeden velmi důležitý moment, který souvisí s ponaučením, které získáváme nebo nezískáváme z naší minulosti či z procesu historie. Z evoluce, předpokládejme, se dosud neumíme učit – je pro nás příliš všeobecná a široká. Ale z historického procesu, na kterém je založena naše evoluce, to dokážeme. Dnes probíhá velmi zajímavý jev, který je vám všem znám. Dnes mnozí říkají, že historie, kterou jsme prošli, není naší historií a nechceme o ní nic vědět. Pokud toto mnozí říkají, znamená to, že zakrývají cestu k porozumění a učení se z minulosti. A my se nyní nacházíme v momentě, kdy jsme povinni se z této lekce poučit. Dnes ti, kdo takto říkají, jsou ti, kteří nám brání v cestě do budoucnosti. V zemích jsou takové síly. Posloucháte v rozhlase, vidíte v televizi a čtete v novinách materiály tzv. moudrých novinářů, chytrých vědců, kteří vše škrtají. Ani ve složité historii, ani v nedávné minulosti nelze vše jednoznačně popřít. Pokud k tomu budeme takto přistupovat, uděláme historii jednoduše plochou, lineární nebo jednorozměrnou – ale my jsme stále lidmi třetí dimenze. Tato objemnost se dosud nenachází našem přístupu k minulosti. Pokud se tento přístup stane trojrozměrný – a nakonec už jsme schopni nastolovat takovou otázku – pak můžeme chápat naši minulost a získávat z ní ponaučení.
Co se tedy s námi děje? Faktem je, že nyní se spolu nacházíme v nejzlomovějším bodě, o kterém svého času psal Nikolaj Konstantinovič Rerich, odvolávajíc se na první tisíciletí před naším letopočtem. Jak řekl básník:

„Blahoslavený ten, kdo navštívil tento svět
v jeho osudových chvílích!
Pozvali ho Vše-Blazí
Jako společníka na hostinu.„

Myslím si, že máme štěstí, ale stále musíme porozumět tomu, jaká zodpovědnost byla na nás uložena, protože je to zodpovědnost obrovská: i historie, i evoluce i naše lidské svědomí a náš lidský duch. Měli bychom vědět o těch silách, které nám zakrývají cestu do budoucnosti. Jsou to mnohočíselné síly, protože v těchto průlomových chvílích začíná mocný boj mezi silami Tmy a Světla. To je ten boj, který v konečném zúčtování dodává planetě a lidstvu množství energie, které je zapotřebí pro přechod na nový evoluční závit. Na závěr bych vám ráda přečetla citát, jeden z dopisů Eleny Ivanovny Rerichové, kde píše: „Nastal čas, kdy se planeta blíží ke kruhu završení a vítězství přinese pouze nejintenzivnější napětí potenciálu. Kruh završení probouzí všechny energie. Toto se týká kruhu, který dokončujeme na prahu nového. Protože poslední bitvy se zúčastní všechny síly Světla a Tmy, od nejvyšších až po nejnižší.”
My jsme toho svědky. Myslím si, že naše budoucnost je světlá v plném slova smyslu. A jako vždy, po temné periodě v minulosti, i v evoluci, přichází světlá. Kdy se tak však stane, je obtížné říci. Budeme však věřit…

Ludmila V. Šapošniková, Ředitelka Muzea N.K.Rericha v Moskvě.


N.K.Rerich – Sofie Přemoudrost (София-Премудрость, 1932)

Knihy Živé Etiky vznikly z vybraných besed a rozhovorů himálajského Mahátmy M. s Elenou Ivanovnou Rerichovou. Elena I. Rerichová všechny rozhovory zapisovala do svých deníků-rukopisů. Na základě těchto zápisů vyšlo 14 knih Živé Etiky:

 1. Listy ze zahrady Mória, 1. část („Výzva“) 1924 (Листы Сада Мории I)
 2. Listy ze zahrady Mória, 2. část („Osvícení“) 1925 (Листы Сада Мории II)
 3. Občina 1926 (Община)
 4. Agni Jóga 1929 (Агни-Йога)
 5. Nekonečno, 1. část 1930 (Беспредельность I)
 6. Nekonečno, 2. část 1930 (Беспредельность II)
 7. Hierarchie 1931 (Иерархия)
 8. Srdce 1932 (Сердце)
 9. Ohnivý svět, 1. část 1933 (Мир Огненный I.)
 10. Ohnivý svět, 2. část 1934 (Мир Огненный II)
 11. Ohnivý svět, 3. část 1935 (Мир Огненный III)
 12. Aum (Óm) 1936 (Аум)
 13. Bratrstvo 1937 (Братство)
 14. Nadpozemské (Bratrstvo, 2. část) 1938 (Надземное)

Vedle hlavních děl Živé Etiky byly vydány další knihy:

 1. Kryptogramy Východu 1929 (Криптограммы Востока)
 2. Deníky E.Rerichové I. (Письма Елены Рерих I)
 3. Deníky E.Rerichové II. (Письма Елены Рерих II)
 4. Základy budhizmu (Основы буддизма)
 5. Ohnivá Zkušenost 1924
 6. Ponaučení Vůdce 1933

Formáty na stáhnutí pro čtečku ( v různých jazycích )


Jmenuji se Andrej „Andriusha“ P. Ze všech filozoficko-duchovních učení a směrů je mi nejbližší právě Agni Jóga. Díky práci jsem měl možnost navštívit muzea N.K.Rericha v New Yorku a v Moskvě, do kterého jsem se vrátil ještě několikrát. Živá Etika pro mě představuje Krásu, Kulturu a Etiku, představuje pro mě „živý“ pramen inspirace dotykem s „Budoucností“, zde na fyzické Zemi, pokud pod slovem „budoucnost“ chápeme spojení lidského vědomí a srdce s reálným Kosmem, s Evolucí, s Hierarchií Světla – neustále přítomnými v našem běžném lidském životě, avšak zatím z velké části nerozpoznanými a neviditelnými. Už déle pro radost překládám texty Živé Etiky a tento blog je toho přirozeným vyústěním a snahou o sdílení textů Živé Etiky přátelům a veřejnosti.

Na tomto blogu uveřejňuji překlady článků a úryvky z knih Živé Etiky.

Můžete mě kontaktovat na emailové adrese: premeny.mail@gmail.com


Více o Živé Etice i v článcích:

0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *