Tři klíče

Výňatek z deníků E.I.Rerichové. „Tři klíče“ je nádherný text věnovaný autorkou mladým lidem – a nejen nim. Deníky vyšly poprvé v roce 1940 a obsahují několik svazků vzácných textů.

Moji drazí mladí přátelé,

Tyto tři velkolepé klíče nejsou uloženy na jiných planetách, ani ne v jiných nadpozemských světech, ale mezi námi. Jejich přijetím však získáte něco, co lze porovnat jen k těmto světům. Je rozumné odmítnout tyto klíče? Určitě ne. Proto neztrácejíc čas, půjdeme k nim.

Ve jménu mé lásky k Vám, připomenu Vám cesty vedoucí ke zvládnutí těchto klíčů.

Jejich pojmenování jsou Láska, Krása a Poznání. Uvědomte si tyto cesty, ujměte se jich a ukažte je druhým.

V každém skutku prokažte pohyblivost, lásku a bdělost. Zkuste být chytrým sochařem v utváření sebe a tím i jiných, vyvarujte se být tvárnou hlínou v rukou nesprávné společnosti.

Volte dobré přátele ke zlepšení vašich dobrých vlastností prostřednictvím setkávání se s nimi; čtěte s nimi dobré knihy; dělejte rozhodnutí, zkuste pamatovat na všechno nejlepší a vnášejte to do života.

Vyviňte v sobě úmysly a plány pro tvorbu krásného, ​​záměrného a rozumného života, plného práce a harmonie ve spojitosti s vnějším světem.

Buďte si vědomi, že každou hrubou myšlenkou, slovem nebo skutkem porušujete posvátná práva, kterými jste vy, jako každé jiné stvoření, byli obdařeni přírodou.

Rozviňte v sobě stálost a vytrvalost a nerozptylujte se během vaší práce. Pokud je práce nudná, ale potřebná, trpělivě ji dokažte přivést to konce. Bude to mnohem snazší, pokud převezmete každý úkol s radostí. Nejste loutkou nebo hračkou mechanicky provádějící pohyby, ale rozumní lidé. Proto jste zavázáni zacházet s každou prací moudře, s úctou a s láskou.

Pokuste se očistit svou řeč od prázdných a nesmyslných slov. Ať je váš projev čirý, přesný a stručný.

Zanechte místo plné prázdných nízkých rozhovorů ve hněvu a nenávisti, kde vládne soupeření, škodlivá zábava a nerozumnost.

Pokud jste se rozhodli odpočívat, ujistěte se dopřát během minut uvolnění vaší mysli a tělu příjemnou zábavu osvobozenou od zátěže.

Nespěchejte. Vykořeňte lži. Buďte upřímní a vlídní. Vyviňte v sobě smysl šlechetnosti, během setkávání s lidmi buďte jednoduchí a slušní. Pocit strachu by vám měl být také neznámý.

Zachovejte harmonii v obou, v radosti a v sužování, ve štěstí a v zármutku. Vždy odpusťte a odpovězte s láskou na nenávist. Jen touto cestou zvítězíte nad zloprajností.

Vaše myšlenky jsou vaše děti. Můžete učinit každou z nich krásnou. Každá myšlenka se může stát tvůrčím úsilím cíleným k dobru. Vždy pamatujte, že síla myšlenek je velmi velká. Buďte připraveni použít toto ku prospěchu světa.

Buďte určití ve všem, pravdiví a přesní ve svých skutcích. Jinak nemůžete být pověřeni důležitým úkolem.

Život může běžet skrze vás v celé své záři a plnou silou. Nedovolte nedůležitým věcem oslabit vaši vytrvalost v dosažení cíle.

Láska je mocná síla, která živí existenci všeho ve Vesmíru. Láska je síla udržující svět: vše, co je pro ni vykonáno, zaručuje pravomoc univerzálního zákona. Jen s láskou ke všem můžete porazit zlo. Přineste lásku všude tam, kam jedete. Skoro porozumíte, jak vám pomůže na všech vašich cestách.

Buďte čistými a ať z vás vyzařuje láska tak, jak vůně vyzařuje z květu. Rozhodněte se pevně a neochvějně být vyjádřením lásky a ochoty pomoci všude, kdekoli můžete. Ať je váš život paprskem radosti pro ostatní. Najděte ve své duši diamanty, které můžete vložit do pokladny společného dobra.

Pokud máte více poznání než někteří vaši přátelé, nebuďte pro to nevidomě pyšní, neprokazujte nadřazenost, ale místo toho, podělte se s vaším poznáním, je-li to vhodné v danou chvíli.

Pamatujte, že každá minuta vašeho života má účel. Buďte schopni porozumět tomu. Pokud máte potíže s výběrem práce nebo povolání, poraďte se se staršími přáteli.

Vyvarujte se prázdných minut. Dovolují lenosti převzít vládu. Hodiny a dny mohou být utvořeny z prázdných minut, avšak role skutečného člověka je velká. Život má jistě mnoho stránek a je zajímavý. Moudře strávenými minutami můžete tkát pravdivou a krásnou látku vaší duše.

Proto zkuste vyplnit každou minutu vašeho života prací, poznáním nebo čistými myšlenkami.

Ať vám neúnavná práce přinese radost a ať oheň tvořivosti nezahasitelně osvítí vaši cestu.

Pokuste se udržet vaše myšlenky v naprosté čistotě a věnujte více pozornosti tomu, co můžete udělat k vylepšení životů lidí a ke zmírnění jejich utrpení.

Příroda překypuje posvátnými, čirými dary a čeká na nádoby. Ať je vaše duše jiskřivá a křišťálově čistá pro přijetí těchto darů. Staňte se paprsky světla, zanechte svět prázdných snů a použijte svou energii k nepřetržitému stoupání směrem nahoru.

Ať vaše duše vždy vyzařuje světlo a štěstí, vroucnost a soucit, dynamismus a touhu pomoci blízkým. Potom pocítíte, jak těžké úkoly ztrácejí svoji váhu a chmurné roucho utrpení se obrátí ve sněhobílý závoj čisté, třpytivé radosti.

Buďte opatrní a blahosklonní ve vašich soudech o lidech, protože i vy sami jste spíše nedokonalí. Buďte k sobě striktní a neúnavně pracujte na nápravě vašich nedostatků.

Ve svém životě budete čelit mnoha zkouškám. Pouze jejich prostřednictvím získáte neohraničené poklady. Abyste byli schopni úspěšně zvládnout tyto zkoušky, odejte se moudrostí, vytrvalostí a vírou v sebe samých.

Pokud jste selhali, neztrácejte odvahu. Skleslost pouze oslabuje vaše síly a zpomaluje váš vnitřní růst. Namísto toho, sesbírejte své síly a určitě nejlepší strategii pro další činnost. Tímto způsobem zvýšíte svoji pevnost a znásobíte své síly.

Proměňte každý nezdar a hořkou zkušenost v nejhodnotnější ponaučení, které pro vás bude v budoucnu sloužit jako vodící světlo.

Každá překážka na vaší cestě vám ukáže, co musíte zdokonalit, abyste byli plně připraveni k dalšímu zápasu.

Nicméně, během tohoto zápasu vždy pamatujte na blaho těch, kteří jsou blízko vás. Vyvarujte se koupě vašeho blaha za cenu přinášení utrpení těmto blízkým. Takový prospěch je nemilosrdný a nestálý.

Buďte schopni vynakládat svou energii pečlivě a rozumně v každém úkolu. Dokažte učinit své tělo silným, svěžím a pevným. Nezatěžujte jej jídlem, ve větším množství, než je potřebné pro obvyklé stravování, nezatěžujte ho ničím, což je očividně škodlivé jeho zdraví. Studujte pravidla nejen pro duchovní růst, ale také pro správný fyzický vývoj. Vaše tělo je váš základní nástroj, se kterým byste měli zacházet moudře. Právě touto péčí, budete déle nést tuto nejcennější nádobu přírodních sil a zdraví přes denní bouře a chodníky neúnavné práce.

Tato nádoba je však dána všemu, co existuje. Proto buďte stejným dílem citliví ke zdraví lidí, zvířat, ptáků a také rostlin. Například květiny načírají ze slunce světlo a teplo stejným způsobem jako vy. Květy umírají právě tak jako vy, když jsou z tohoto vyjmuty. To znamená, že jste bratři. Vy jste však starší, silnější a inteligentnější. A tak, jeden by měl vždy poskytovat odpovídající pomoc a věnovat více pozornosti slabší bytosti. Jste obdařeni větší silou a moudrostí než mnozí stojící pod vámi, proto byste měli vždy ochraňovat bezbranné a bezmocné, ať jsou to lidé, zvířata, rostliny nebo jiní.

Někdo jdouce říká: „Čím je tmavší noc, tím jsou jasnější hvězdy“. Takto, budete nositeli světla, lásky a poznání v lidské nevědomosti a pozemském soupeření. Čím více světla máte v sobě, tím více tmy rozptýlíte.

Vyviňte v sobě tolik citlivosti a lásky k přírodě vás obklopující, kolik je jen možné a uslyšíte neutuchající hlasy zpívající chvalozpěv k životodárnému slunci. Milujte hvězdnou oblohu, pronikaje její hloubku. V klidu noci obraťte své oči k třpytivým hvězdám, k neznámým světům, kde všude je také život, kde vše je plné úžasné krásy a velkolepého světla. Z těchto druhých světů i naše Země vypadá jako otáčející se hvězda. Odtud, je tedy také naplněna velkou krásou a velkolepostí. Ať je vaše duše prostorná kolébka, způsobilá obejmout tuto krásu a velikost. Ať je vaše duše zrcadlo, schopné odrážet ušlechtilost a spletitost tvůrčího génia přírody.

Rozšiřte své vnímání krásy prostřednictvím umění. Mějte rádi hudbu, obrazy. Nahlédněte hlouběji do hry barev. Zvyšte svůj vjem zvuků. Projevte více zájmu o vše zahrnující génius tvůrců krásy. Ve výběru určitého povolání pro vás, nebuďte jednostranní nebo úzce-názoroví. Kdykoli je to možné, zajímejte se o vše, co může obohatit váš rozhled.

Potěšte se všemu, co je vyjádřením krásy. Zaradujte se posledním paprskům zapadajícího slunce.

Buďte jako slunce, štědře rozlévající kolem sebe světlo a dynamismus. Podívejte, kolik hodně cest k velkým zdrojům světla čeká na své cestující. Abyste však mohli po nich jít, je zapotřebí pohyb vždy vpřed. A život sám je pohyb. Směrem vpřed nebo vzad. Hýbete se s každou myšlenkou, krokem, skutkem. Pokud jsou upřené k Bohu, jdete vždy vpřed. Vyvarujte se však kroků zpět.

Je třeba dosáhnout vrcholu hory. Ale jak těžko je stoupat vzhůru a jak snadno je být skutálený dolů. Je to druhé moudré? Pomyslete, jak nekonečné štěstí je zaujmout vrchol a ukázat cestu jiným. Kolik mnoho nepoznaného odtud uvidíte?

Jak velké a nesmírné horizonty se pak objeví před vašima užaslýma očima? Tehdy budete rozumět plnému významu cesty stoupáním. Získáte, co jste nepřerušeně hledali, navzdory snášení ztrát, zvítězíc nad obtížemi.

A tak, vždy, s každou minutou vašeho života stoupejte výš a výš. Pamatujte, že během obtížných stoupání vám bude podána pomocná ruka.

A čím více pomáháte lidem, tím vznešenější a šířejší bude vaše vědomí a vaše duše, tím snazší budou pro vás těžká stoupání.

Proto vykořeňte v sobě pocit egoismu. Nebuďte dlužníkem k přírodě. Obdařila vás velkými dary. Zasadila ve vás významná semínka. Ona čeká – znásobíte její poklady? Podělíte se s nimi s ostatními?

Zkuste poslouchat hlasy všeho, co existuje. Takto pochopíte zvláštní zřetel všeho. Porozumět – znamená milovat všeobjímající láskou vše, co existuje. Nabudete tak další a hlubší poznání.

Vyviňte v sobě jak je jen možné uvědomění si harmonie a krásy. S láskou, poznáním a krásou, jděte k lidem. Spojte je. Budujte s nimi život plný světla, síly, neúnavné práce a radosti. V tomto velkolepém tvořivém úsilí dosáhnete nevyčerpatelně nových zdrojů síly a poznání. A toužíce naučit se skryté poklady přírody jménem Společného Dobra, splatíte svůj dluh.

Následováním této cesty získáte tři velké klíče Krásy, Lásky a Poznání.

S nimi otevřete dveře vedoucí k zářivým zdrojům božské pravdy.

Buďte schopni se ujmout těchto klíčů.

1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *